Gare de Lyon

 16,00

“Gare de Lyon is in stik oer de krêft fan de leafde en de pine fan miste kânsen.”

Parys 1942, twa geleafden nimme op Gare de Lyon ôfskie fan elkoar. Omdat sy joadinne is en flechtsje moat, en hy in wichtige rol spilet yn it ferset. Nei de oarloch hoopje se inoar wer op datselde Gare de Lyon te moetsjen. Harren moeting kriget in dramatyske draai as se tegearre in ûnfoarspelbere ûntdekking dogge.

Troch Wies Venmans
Oerset troch Bert Sinnema

Details

Foar fragen oer de lokaasje lykas parkeare, invalide, de lokaasje sels, kinne jimme kontakt op nimme mei: lokaasjeteater.de.kas@gmail.com

Aanvang: 20:30

Eindtijd: 21:45

Locatie: Leeuwarderweg 4, 9005 NE Wergea

Routeomschrijving: De lokaasje is it “swarte hok” fan Joost Veerman en Margriet Groenwold oan de Nieuwe Hoek, efter de slachterij fan Harmke Anema. Yngong oer de Nieuwe Hoek.

Kaart