MRV Tesselschade – Home

 17,50

Fiif  minsken mei útienrinnende karakters, yn’e tún fan in psychiatryske klinyk. 

Guon fan harren dogge alles om de wurklikheid te ûntwiken en flechtsje dan yn it ferline. 

Oaren neame alles by namme bytiden lûd, skerp en pynlik. 

Mei leafde, respekt en humor besiket Tesselschade it kwetsbere fan it libben sjen te litten.

Details

Tijd: 14:30u & 20:30u

Locatie: It Maskelyn Hurdegaryp

MRV Tesselschade spilet it stik  “Home 

Fiif  minsken mei útienrinnende karakters, yn’e tún fan in psychiatryske klinyk.  Guon fan harren dogge alles om de wurklikheid te ûntwiken en flechtsje dan yn it ferline.  Oaren neame alles by namme bytiden lûd, skerp en pynlik.  Mei leafde, respekt en humor besiket Tesselschade it kwetsbere fan it libben sjen te litten. 

Vijf mensen met uitéénlopende karakters, in een tuin van een psychiatrische kliniek. Sommige van deze mensen doen alles om de werkelijkheid te ontwijken en vluchten dan in het verleden. Anderen benoemen alles bij naam soms, luid, scherp en pijnlijk. Met liefde, respect en humor probeert Tesselschade het kwetsbare van het leven te laten zien.

Spilers: 

Jelke van der Molen, Johan Thijssen, Stienie Boskma, Matty Dijk en Hennie Veenstra 

Datum

Zaterdag 3 Februari *UITVERKOCHT*