Algemene voorwaarden

Definities

De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

Tagongskaart: Gebruiker van deze algemene voorwaarden zijnde Tagongskaart, gevestigd te Keardok 2, 9005MH, Wergea, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 89435990.

Organisator: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website www.tagongskaart.nl kaarten verkoopt voor een Evenement

Koper:  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website www.tagongskaart.nl kaarten koopt voor een Evenement.

Overeenkomst:   De overeenkomst tussen de Organisator en de Koper.

Boeking:  Het tot stand brengen van een overeenkomst, waarbij de Koper een Overeenkomst aangaat met Organisator.

Evenement:  Een georganiseerde gebeurtenis van de Organisator.

Kaart: Het toegangsbewijs welke toegang geeft tot het daarop vermelde Evenement.

1.         Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Boeking van Kaarten via de website www.tagongskaart.nl.

1.2 Tagongskaart behoudt zich te allen tijden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.   

3.         Totstandkoming Overeenkomst

3.1  Tagongskaart biedt Kaarten aan van de Organisator.

3.2  Tagongskaart verschaft namens Organisator de Kaarten voor het betreffende Evenement. Verzending van Kaarten door Tagongskaart aan de Koper vindt plaats namens Organisator.

3.3  De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking plaatst via de website www.tagongskaart.nl.

3.4  Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen en/of deze te annuleren.

4.         Kaarten

4.1  De Koper kan via Tagongskaart een of meerdere Kaarten aanschaffen voor Evenementen die op website www.tagongskaart.nl worden aangeboden. De door Tagongskaart geleverde Kaarten blijven eigendom van de Organisator en worden via de website Tagongskaart.nl slechts aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.2  Zonder geldige Kaart kan geen toegang worden gegarandeerd tot een Evenement.

4.3  Kaarten zijn eenmalig geldig en de toegang tot het Evenement zal worden verleend aan degene die de Kaart als eerste presenteert aan de controleur van het Evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper de Kaart onder zich te houden en te voorkomen dat derden hier ongevraagd gebruik van kunnen maken.

4.4 Het is de Koper niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator:
i. Kaarten te verkopen aan derden dan wel op enigerlei andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken; 

ii. Kaarten in commerciële uitingen –op welke wijze dan ook– aan te bieden dan wel op andere commerciële wijze te verwijzen naar de Kaarten;

4.5 Indien de Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van de Organisator en/of de huisregels/gedragsregels die van toepassing zijn bij het Evenement, kan de Organisator de Kaart ongeldig verklaren. De houder van die Kaarten zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op enige vorm van schadevergoeding of restitutie.  

4.6 De Organisator behoud zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Kaarten per Koper. Boekingen die dit maximum overschrijden, kunnen zonder voorafgaand bericht worden aangepast dan wel ongedaan gemaakt worden.

4.7 De Koper ontvangt de Kaarten zodra de Boeking is afgerond en onder de voorwaarde dat de koopprijs is voldaan. Kaarten worden per e-mail aan de Koper toegezonden. Na afronding van de bestelling ontvangt de Koper een e-mailbevestiging.

4.8 Na ontvangst van de bestelde Kaarten dient de Koper deze te controleren op juistheid. Indien er sprake is van enige onjuistheid, dient de Koper contact op te nemen met Tagongskaart via e-mail: info@tagongskaart.nl of telefonisch: 0641658823.

4.9 Het is niet mogelijk Kaarten via Tagongskaart te retourneren of om te ruilen.

5.         Gegevensverwerking

5.1 De Koper geeft Tagongskaart toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan de Organisator die nodig zijn om uitvoering te geven aan de Boeking en de Overeenkomst tot stand te laten komen.

5.2 De Koper erkent op de hoogte zijn van de inzameling en verstrekking van de in art. 5.1 genoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Het Privacybeleid van Tagongskaart zijn van toepassing. 

5.3 Voor alle vragen omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens kan de Koper zich wenden tot Tagongskaart. Dit kan per e-mail: info@tagongskaart.nl of per post: Tagongskaart., t.a.v. Juridische Zaken, Keardok 2, 9005MH, Wergea.

6.         Aansprakelijkheid

6.1  Annuleringen of wijzigingen van data en/of aanvangstijden omtrent het Evenement worden door de de Organisator aan de Koper doorgegeven.

6.2  Tagongskaart is niet aansprakelijk voor schade van de Koper, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (het bezoeken van) het Evenement. Tagongskaart is tevens niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de Kaarten door de Koper of door welke oorzaak dan ook. Als de Koper Tagongskaart om vervangende Kaarten verzoekt, is Tagongskaart gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.3  Indien en voor zover Tagongskaart ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.4  De op de website www.tagongskaart.nl getoonde informatie wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.

6.5  Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van Tagongskaart zijn opgenomen ten behoeve van de gebruiker. Hoewel Tagongskaart uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op www.tagongskaart.nl wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

7.         Klachten en geschillen

7.1 Voor alle klachten, vragen, opmerkingen en/of nadere informatie omtrent een Evenement dient de Koper contact op te nemen met de Organisator.

7.2  Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.3  Indien zich een geschil voordoet die betrekking heeft op Tagongskaart, treden Tagongskaart en de Koper met elkaar in overleg en zetten zij zich in om tot een oplossing van het geschil te komen.

7.4  Wanneer het geschil niet tot een oplossing als bedoeld in art. 7.3 heeft geleid, wordt deze bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.